С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Вас като Потребител и сайт с онлайн магазин на vladthebaker.com, представляван от Владимир Великов като Доставчик, адрес: Signalweg 4, 8590 Romanshorn, Switzerland

Общите условия влизат в сила за всеки Потребител от момента на визуализирането на сайта. Всеки Потребител трябва да се запознае с тези общи условия, преди да започне да използва сайта и да извършва поръчки чрез него. С визуализирането на сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Онлайн курсове

1. Достъпът до онлайн услугите/курсове/ се осъществява след предоставянето на данни за вход, които обикновено са потребителско име и парола. След въвеждането на данните за вход в интернет форма, достъпна до определен интернет подадрес в основния домейн на vladthebaker.com, клиентът бива пренасочен в специализиран раздел от обучителния софтуер на vladthebaker.com, в който се осъществява неговото обучение.

2. За получаването на достъп до онлайн курс Потребителят се задължава да заплати по съответния начин на Доставчика цената, посочена за съответния курс в специализирания раздел от сайта. Посочените цени на онлайн курсовете са в евро.

3.  След заплащане от страна на Потребителя на избрания онлайн курс, vladthebaker.com, наречен Доставчик, поема ангажимент да осигури достъп до специализирания раздел от сайта, съдържащ този образователен курс. Достъпът до онлайн услугата се осъществява по интернет. Така поетия ангажимент следва да се разбира разумно и под условие за евентуални временни прекъсвания на връзката по независещи от vladthebaker.com причини като профилактики на хостинг сървъра, неизправности при третото лице, предоставящо хостинг услугата на платформата на vladthebaker.com, неизправности и профилактики на поддържането на интернет мрежата, а така също и по ординерни причини, дължащи се на vladthebaker.com, като например, профилактики и подобрявания на сайта, налагащи временно преустановяване на достъпа. 

4. Достъпът до съответния онлайн курс е за неограничено време, като vladthebaker.com си запазва правото да въвежда ограничения във времето за всички или за отделни курсове.

Отказ от отговорност

5. Доставчикът не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат намерени в текстовете на сайта, споделяната от него информация и тази в онлайн курсовете, или действията, които могат да бъдат предприети от потребителите на неговите услуги като резултат от споделената информация.

6. Изключена е възможността от Доставчика и упълномощени от него лица да се търси отговорност за персонални, материални и имуществени щети във връзка с гореописаното съдържание.

7. Резултатите, които могат да се постигнат при изпълнение на споделеното от него в сайта и свързани с него онлайн курсове и видео клипове, събития и споделена информация в онлайн пространството, са индивидуални, могат да варират при различните хора и не са гарантирани.

8. Доставчикът не носи отговорност за преки или косвени вреди, без значение дали са следствие от договорно или деликтно правоотношение. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени хипотези:

  • прекратен достъп, загуба на информация и данни по повод използването на vladthebaker.com;
  • за забава или невъзможност за употреба на vladthebaker.com или на други услуги чрез сайта;
  • за невъзможността за предоставяне на услуги;
  • за каквато и да е информация, продукти и услуги, доставяни на и чрез vladthebaker.com;

9. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с

  • неизпълнение на някое от задълженията във връзка с ползването на услугите;
  • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; Ползвателят се задължава да освободи от отговорност доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с
  • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията за ползване на онлайн услугите;

10.Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

11.Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта vladthebaker.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

12. Максималната отговорност на Доставчика се ограничава до размера на заплатените такси при използване на онлайн услугите.

13. При проблем с плащането за услуга, който се дължи на неизправност извън контрола на Доставчика, Доставчикът не дължи компенсация на потребителя.

Лични данни

14. Защитата на личните данни и от висок приоритет за нас. Във връзка с извършване на някои услуги, vladthebaker.com може до събира и обработва лична информация като имена, електронен адрес и телефон за връзка. Подробно информация във връзка със защитата на личните данни може да бъде намерена в Политиката за поверителност.

Интелектуална собственост

15. Услугите и цялото съдържание на сайта vladthebaker.com са защитени.

16. С изключение на изрично разрешение от Доставчика, Потребителят се съгласява да не копира, разпространява, продава, преправя съдържание или части от съдържание от онлайн курсовете на vladthebaker.com, както и да не прави снимки на екрана (включително скрийншот). Във връзка с употребата на курсовете на vladthebaker.com Потребителят се съгласява да не използва каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.).

16.1. При нарушаване на изискването по т.16, Потребителят заплаща обезщетение в размер от 5 100 (пет хиляди и сто) евро или равностойността на сумата в лева.

17. Съдържанието от публикациите в сайта може да се разпространява само след посочване на източника чрез линка на съответната статия.

Отказ от онлайн услуги

18. Потребителите, закупили онлайн курс разполагат с право на отказ от заплатените услуги. При отказ от заплатена услуга с образователен характер – онлайн курс, Потребителят следва да уведоми Доставчика чрез електронна поща, изпратена на официалния му електронен адрес VTB@vladthebaker.com, в срок до 7 дни от осигуряването на достъп до съответния онлайн курс. 

19. В своето уведомително писмо за отказ от услугата Потребителят следва да идентифицира точно услугата, за която се отнася отказа, да заяви по ясен и недвусмислен начин отказването си и да посочи банкова сметка за възстановяване на заплатените суми за услугата, като изрично заяви, че посочената банкова сметка е разкрита на негово име. Доставчикът не отговаря за каквито и да било случаи на неточно посочена банкова сметка или посочване на чужда банкова сметка или каквито и да било обстоятелства, при които правата на Потребителя за възстановяване на сумите са били накърнени, въпреки че Доставчикът е осъществил превод на сумата по предвидения в тези условия правила, начин и срок, включително – по посочената в имейла банкова сметка – така, както е била изписана в уведомителното електронно писмо. Електронният адрес, от който е изпратено уведомителното писмо за отказ от услугата, трябва да съвпада с посочения от Потребителя електронен адрес при заплащането на услугата, ако има такъв. 

20. Доставчикът се задължава да възстанови платената от клиента сума по посочената от него банкова сметка, намалена с такси, комисионни и други удръжки на трети страни, осъществявани при трансфера на сумата и съхранението й в банкови сметки. Доставчикът възстановява сумата в срок до 1 месец от уведомителното писмо, изпратено в срок и с необходимото съдържание.

Други условия

21. Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно достъпа на Ползвателя до онлайн услуги, ако установи, че Ползвателят използва vladthebaker.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

22. Доставчикът има право да променя и актуализира настоящите Общи условия като посочва датата на последната промяна и няма задължение да уведомява Потребителите за това. Регистрираните потребители, които продължават да ползват услугите на vladthebaker.com са длъжни да посещават тази страница периодично и да се запознават с направените промени. Щом продължават да използват услугите ще се счита, че Потребителите са се запознали с промените и актуализациите на Общите условия.

23. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно чрез преговори между страните, а ако не се постигне съгласие едва тогава се отнасят за разрешаване от компетентен съд.

24. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

25. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21.12.2023